Säännöt

Satakunnan neuroyhdistys ry. säännöt. Hyväksytty vuosikokouksessa  14.03.2024

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Satakunnan neuroyhdistys ry.Sen kotipaikka on Pori ja pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.Yhdistyksen toimialueena on Harjavalta, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia,Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.Yhdistys kuuluu jäsenenä Neuroliittoon.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on edistää MS-tautia ja harvinaista neurologista, mm. pikkuaivojen,selkäytimen tai ääreishermoston sairautta sairastavien (harnes) sekä heidän läheistensähyvinvointia.

Yhdistys välittää tietoa sairauksista ja niiden aiheuttamista arjen haasteista sairastaville jaheidän läheisilleen, palveluita tuottaville sekä ns. suurelle yleisölle.

3 § Tarkoituksen toteuttamistavat

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys, pitäen tarvittaessa yhteyttä alueen toimijoihin tai Neuroliiton muihin jäsenyhdistyksiin,

– mahdollistaa toiminnallaan vertaistuen saamista,

– ohjaa, tukee ja seuraa omaan toimintaansa kuuluvien kerhojen ja vertaisryhmien toimintaa

– vaikuttaa sairastavien ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumiseen valvomalla jaseuraamalla muun muassa sairaanhoidon, kuntoutuksen sekä sosiaaliturvan asioitatoimialueellaan

– verkostoituu ja tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja vaikuttamistoimintansatoteuttamiseksi,

– tiedottaa sairauksista, järjestää luentoja, seminaareja ja kokouksia,

– edistää ja järjestää sairastavien ja heidän läheisten liikuntamahdollisuuksia sekä muuta hyvinvointia edistävää toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toteuttaa rahankeräyksiä ja tuote- tai palvelumyyntiä,ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta tai kiinteää omaisuutta, vuokrata toimitilojaan, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekätoteuttaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäsenet ja jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi ollakannatusjäseniä.

Yhdistyksen potilasjäseniksi voidaan hyväksyä MS-tautia tai harvinaista neurologistasairautta (harnes) sairastavat.

Omaisjäseniksi voidaan hyväksyä potilasjäsenen perheenjäsenet ja muut läheiset.

Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavattukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus voi valtuuttaa Neuroliitto ry:n hyväksymään yhdistykselle tehdytjäsenhakemukset.

Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon.

Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

5 § Jäsenmaksu, yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jokainen varsinainen jäsen ja kannatusjäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksunasen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous määrää.

Omaisjäsenen maksu on pienempi kuin potilasjäsenen.

Kannatusjäsenen maksu määrätään erikseen henkilölle ja yhteisölle.

Yhteisöjen maksu voidaan porrastaa kahteen eri maksuluokkaan, joiden suuruus määräytyyyhteisön vuosibudjetin mukaan.

1. luokka alle 100 000 eur

2. luokka yli 100 000 eur

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai senpuheenjohtajalle. Yhdistyksen hallitus voi valtuuttaa Neuroliitto ry:n vastaanottamaan jäsenenkirjallisen ilmoituksen yhdistyksestä eroamisesta. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitäyhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen,joka tahallisesti rikkoo tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä, tai jättääjäsenmaksun maksamatta kahden (2) vuoden ajalta. Ero tulee voimaan eroamis- taierottamisvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.

6 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen toimeenpanovaltaa sekä päätäntävaltaa näiden sääntöjen ja yhdistyslainasettamissa rajoissa käyttää hallitus. Hallitus voi tarvittaessa yksittäisessä asiassa asettaaavukseen toimikuntia tai työryhmiä.

Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksisen jäsenet voivat tarvittaessaperustaa kerhoja ja vertaisryhmiä. Kerhon ja vertaisryhmän tulee ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle toimi- alueestaan ja toiminnastaan, jotta yhdistyksellä on käytettävissään näidensääntöjen 3 §:n mukaisen ohjauksen, tuen ja seurannan edellyttämät tiedot.

7 § Yhdistyksen kokous

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetäänmaaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa, jos yhdistyksen kokous taihallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitäilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous onpidettävä 30 vrk:n kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus on esitetty hallitukselle.Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kannatusjäsenellä, kunniajäsenellä jakunniapuheenjohtajalla on yksi ääni kullakin. Kaikilla on yhtäläinen läsnäolo- ja puheoikeuskokouksessa, paitsi kannatusjäseneksi hakeutuneella yhteisöllä, jonka läsnäolo-, puhe- jaäänioikeutta voi käyttää vain yksi yhteisön nimeämä edustaja. Käsiteltävät asiat päätetäänyksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Ääntenmennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksiääntenlaskijaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan /tilintarkastajanlausunto

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksiääntenlaskijaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan joka toinen vuosi hallituksenpuheenjohtaja sekä vuosittain hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

5. Valitaan yksi toiminnantarkastaja/ tilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja/varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi

6. Määrätään varsinaisten jäsenien ja kannatusjäsenien jäsenmaksujen suuruudet

7. Päätetään hallituksen jäsenten mahdollisesta palkkiosta ja määrätääntoiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkiosta

8. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle

9. Hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle

10. Joka kolmas vuosi valitaan edustajat Neuroliitto ry:n kokoukseen, liittovaltuustoon.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

8 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoaennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla internetissä sekä jäsenkirjeellä tai sähköpostillataikka tekstiviestillä jäsenille.

Kokouskutsussa on mainittava vähintään

-yhdistyksen nimi

– kokouksen laatu, esim, kevät-, syys- tai ylimääräinen kokous

-kokouspaikka yhteystietoineen ja tieto siitä, onko kokoukseen mahdollista osallistua etänä sekä tiedot etäosallistumisen edellytyksistä (ennakkoilmoittautuminen, linkit ja ohjeet) kokouksen päivämäärä ja kellonaika

-esityslistalla olevat asiat ottaen huomioon sääntöjen ja yhdistyslain määräyksetkäsiteltävistä asioista

– kutsun päivämäärä ja kutsun esittäjä, yhdistyksen hallitus

9 § Aloitteet

Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on jätettäväkirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen yhdistyksen kokousta.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekäkahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat 4-8 varsinaista ja 4-8 varajäsentä.Hallituksen jäsenistä vähintään kahden tulee olla potilasjäseniä ja mikäli mahdollista yhdenneurologian erikoislääkäri.

Jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ratkaisten.

Yhtäjaksoisesti hallituksen varsinaisena jäsenenä tai puheenjohtajana voi olla enintään kuusivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Sihteerin,rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt hallitus voi valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus tekee päätöksensä kokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa ensimmäisen tai toisenvarapuheenjohtajan kutsusta tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous onpäätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai jompikumpivarapuheenjohtaja mukaan luettuna. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin-,sähköposti- tai etäkokouksena. Kokouskutsu lähetetään vähintään viikkoa ennen (7 vrk)kokousta hallituksen päättämällä tavalla: henkilökohtaisella kirjeellä, sähköpostilla taitekstiviestillä. Kiireellisen asian käsittelyssä kokouskutsu lähetetään vähintään 2 vuorokautta ennen kokousta edellä mainituilla tavoilla. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jokatarkastetaan.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaiseepuheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätöstenmukaisesti,

2. edustaa yhdistystä,

3. valita yhdistyksen sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut toimihenkilöt,

4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille tulevat asiat,

5. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset,

6. pitää jäsenluetteloa,

7. vastata yhdistyksen taloudenhoidosta,

8. esittää vuosikokoukselle kalenterivuosittain toimintakertomus, tilinpäätös,toimintasuunnitelma ja talousarvio,

9. tukea ja seurata kerhojen ja vertaisryhmien toimintaa,

10. valvoa ja ohjata toimintasuunnitelmien (yhdistys, kerhot ja vertaisryhmät) toteuttamista,

11. toimittaa syys- ja kevätkokousasiakirjat Neuroliittoon ja

12. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.

13 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösasiakirjat, joihin sisältyvät kerhojen tilitiedot, tulee toimittaatoiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksenkevätkokousta ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsahallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja taisihteeri, kaksi yhdessä. Tämän lisäksi hallitus voi erikseen kirjallisesti määrätä nimeämänsähenkilön tai henkilöt kirjoittamaan yhdistyksen nimen, kukin yksin.

15 § Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Kysymys sääntöjen muuttamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asia onkokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen purkautuessa luovutettava purkautumispäätöksessätarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi joko MS-taudin tai harvinaisten neurologistensairauksien tutkimukseen tai yhdistykselle, joka jatkaa näiden sääntöjen mukaista toimintaapurettavan yhdistyksen toimialueella.

16 § Yhdistyksen talous- ja matkustussääntö sekä toimintaohjeet

Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita kuten talous-, matkustus- jatoimintaohjeet. Ohjeet ja niiden muutokset saatetaan tiedoksi yhdistyksen kokoukselle.

17§ Sääntöjen soveltaminen

Yhdistyksestä on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Aikaisempiensääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.